Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Starostwo olsztyńskie od XIV do połowy XVII wieku

Cena: 38.00 » Dodaj do koszyka

id: 72332

Autor: Karol Nabiałek

Starostwo olsztyńskie od XIV do połowy XVII wieku

Tytuł: Starostwo olsztyńskie od XIV do połowy XVII wieku

Podtytuł: Starostwo olsztyńskie od XIV do połowy 17. wieku

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-61033-56-1 9788361033561

Format: B5

Stron: 644 + mapa A3

Oprawa: twarda

Waga: 1.2

Opis:

      Publikacja przedstawia jak kształtowały się administracyjne struktury Królestwa Polskiego na pzrełomie późnego średniowiecza i okresy wczesnonowożytnego. Książka implikuje w sobie wydarzenia z czasów olbrzymich przemian ustrojowo-społecznych i gospodarczych w Królestwie Polskim z burzliwymi dziejami politycznymi. Dotychczas trudno by szukać publikacji, która zawierałaby wokół siebie tak trafnie ujęte zagadnienia dotyczące starostów, zamku królewskiego oraz domeny królewskiej. To głębokie studium wiedzy o tak bogatym zapleczu archiwalnym doskonale sygnalizuje te problemy, które dla przyszłych historyków mogą być doskonałym wstępem do kolejnych prac i jeszcze głębszych dociekań historycznych.

      Książka jest wzbogacona o bardzo liczne ilustracje, mapy, a także zawiera rozbudowane streszczenia w języku angielskim.SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wstęp


ROZDZIAŁ PIERWSZY: Najstarsze osadnictwo na obszarze późniejszego starostwa olsztyńskiego (do przełomu XIII i XIV wieku)

I. Najstarsze osadnictwo okolic Mstowa (do końca XIII wieku). Opole mstowskie

II. Powstanie obiektu obronnego na miejscu późniejszego zamku Olsztyn. Castrum Przemilovicz


ROZDZIAŁ DRUGI: Rola zamku Olsztyn do 1391 roku. Burgrabstwo i starostwo olsztyńskie

I. Powstanie zamku Olsztyn i organizacja okręgu zamkowego (districtus) w czasach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego

I.1. Przekształcenia ustrojowe państwa polskiego za Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Organizacja terytorialna Małopolski - stan badań

I.2. Problem districtus olsztyńskiego

I.3. Rola burgrabstwa olsztyńskiego w państwie Kazimierza Wielkiego. Uprawnienia burgrabiów olsztyńskich i ich działalność

II. Starostwo olsztyńskie we władztwie księcia opolskiego Władysława

II.1. Przejście zamku w ręce Władysława Opolczyka. Charakterystyka rządów księcia na terenie lenna

II.2. Granice districtus olsztyńskiego

II.3. Urzędnicy starostwa olsztyńskiego i ich kompetencje

II.4. Działalność osadnicza Władysława Opolczyka na obszarze starostwa olsztyńskiego

II.5. Włączenie lenna Opolczyka do Królestwa Polskiego. Likwidacja districtus sądowego olsztyńskiego i utworzenie starostwa niegrodowego olsztyńskiego (tenuty)


ROZDZIAŁ TRZECI: Granice, przynależności i dochody starostwa olsztyńskiego (tenuty) oraz rozwój osadnictwa na terytorium podległym zamkowi Olsztyn w okresie od końca XIV do połowy XVII wieku

I. Granice starostwa olsztyńskiego i ich zmiany

I.1. Granice obszaru wokół zamku Olsztyn (późniejsze klucze olsztyński i poczesnowski)
I.1.1. Granica południowa starostwa olsztyńskiego z ziemią
siewierską (księstwem siewierskim) i wsią Choroń

I.1.2. Granica zachodnia starostwa olsztyńskiego ze Śląskiem (księstwem opolskim)

I.1.3. Granice starostwa z dobrami klasztoru jasnogórskiego (z Konopiskami i Kawodrzą)

I.1.4. Granice wójtostwa częstochowskiego

I.1.5. Granice starostwa olsztyńskiego ze szlacheckimi wsiami Błeszno i Wrzosowa

I.1.6. Granice miasta Częstochowy

I.1.7. Północne granice starostwa olsztyńskiego

I.1.8. Wschodnie i południowo-wschodnie granice starostwa olsztyńskiego

I.2. Granice klucza zarębickiego

I.3. Charakterystyka obszaru tworzącego starostwo olsztyńskie

II. Przynależności starostwa olsztyńskiego. Rozwój osadnictwa na obszarze starostwa olsztyńskiego w okresie od końca XIV (1391) do połowy XVII wieku

II.1. Przynależności starostwa olsztyńskiego w średniowieczu (koniec XIV wieku - 1532 rok)

II.2. Rozwój osadnictwa na terenie starostwa olsztyńskiego w okresie nowożytnym (od 1533 do 1631 roku)

III. Dochody starostwa olsztyńskiego na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej

III.1. Wpływy (percepta) starostwa olsztyńskiego w latach 1532-1534

III.1.1. Wpływy pieniężne

III.1.2. Wpływy z danin w naturaliach, produktach i przetworach od poddanych starostwa, klasztorów oraz z młynów i kuźnic

III.1.3. Wpływy z produkcji rolnej i hodowli w folwarkach starostwa

III.1.4. Łączne wpływy (przychód) starostwa olsztyńskiego na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej (wg danych z okresu od kwietnia 1532 do kwietnia 1533 roku) oszacowane w pieniądzu

III.2. Wydatki (distributa) starostwa olsztyńskiego w późnym średniowieczu

III.2.1. Wydatki pieniężne starostwa olsztyńskiego

III.2.2. Wydatki (rozchody) starostwa olsztyńskiego w naturaliach (za okres rozliczeniowy od kwietnia 1532 do kwietnia 1533 roku)


ROZDZIAŁ CZWARTY: Zamek Olsztyn od XIV do XVII wieku

I. Dzieje architektoniczne zamku (XIII-XVII wiek)

II. Rekonstrukcja zamku

III. Socjotopografi a zamku

IV. Powinności i posługi wobec zamku

V. Funkcje wojskowe i dzieje polityczne zamku

V.1. Załoga wojskowa zamku

V.2. Uzbrojenie zamku

V.3. Dzieje polityczne zamku

V.3.1. Miejsce zamku Olsztyn na mapie militarnej państwa polskiego

V.3.2. Udział zamku Olsztyn w konfl iktach zbrojnych


ROZDZIAŁ PIĄTY: Starostowie-tenutariusze olsztyńscy od przełomu XIV i XV do połowy XVII wieku

I. Starostowie olsztyńscy i ich tytuły prawne

I.1. Sytuacja Olsztyna w ostatniej dekadzie XIV wieku. Jurga (1394)

I.2. Piotr Pieniążek z Witkowic i Węchadłowa (1399 - a. 1406)

I.3. Odrowążowie Szczekoccy

I.3.1. Jan ze Szczekocin (1406-1432)

I.3.2. Piotr Woda ze Szczekocin (1432-1454)

I.3.3. Paweł Olsztyński ze Szczekocin ([1454?]/1457-1492)

I.4. Anna Tęczyńska, Mikołaj Morski oraz synowie Pawła Olsztyńskiego (1492-1496/[1497(?)])

I.5. Jan Trnka z Raciborzan ([1496?]/1497-1501)

I.6. Katarzyna z Poku (1501-1502)

I.7. Zygmunt Jagiellończyk, późniejszy król Zygmunt I Stary (1502-[1507?]/1508)

I.8. Mikołaj Szydłowiecki z Szydłowca ([1507?]/1508-1532)

I.9. Piotr Opaliński z Bnina (1532-1551)

I.10. Ociescy z Ocieszyna

I.10.1. Jan Ocieski (starszy) z Ocieszyna (1551-1563)

I.10.2. Jan Ocieski (młodszy) z Ocieszyna (1563-1583)

I.10.3. Joachim Ocieski z Ocieszyna (1583-1613)

I.11. Mikołaj Wolski z Podhajc (1613-1630)

I.12. Hermolaus Ligęza z Bobrku (1631-1632) i jego spadkobiercy

II. Uprawnienia i obowiązki starostów olsztyńskich

II.1. Funkcje sądowo-policyjne

II.2. Funkcje urzędowo-administracyjne i wojskowe

II.3. Działalność tenutariuszy olsztyńskich na terenie starostwa

ROZDZIAŁ SZÓSTY: Personel starościński i organizacja starostwa olsztyńskiego (od końca XIV do połowy XVII wieku)

I. Burgrabiowie i podstarościowie olsztyńscy oraz ich działalność

I.1. Burgrabiowie Jana ze Szczekocin

I.2. Burgrabiowie Piotra Wody ze Szczekocin

I.3. Burgrabiowie Pawła Olsztyńskiego ze Szczekocin

I.4. Burgrabiowie Jana Trnki z Raciborzan

I.5. Burgrabia (komendant wojskowy) Jana Ocieskiego - Kasper Karliński

I.6. Podstarościowie Mikołaja Szydłowieckiego

I.7. Podstarościowie Piotra Opalińskiego

I.8. Podstarościowie Jana Ocieskiego starszego

I.9. Podstarościowie Jana Ocieskiego młodszego

I.10. Podstarościowie Joachima Ocieskiego

I.11. Podstarościowie Mikołaja Wolskiego

I.12. Podstarościowie następców Hermolausa Ligęzy

II. Uprawnienia i działalność zastępców starosty

III. Załoga (familia) zamku Olsztyn

III.1. Urzędnicy i ofi cjaliści

III.2. Funkcjonariusze wojskowo-policyjni

III.3. Czeladź zamkowa

IV. Personel starostwa olsztyńskiego działający w terenie

V. Organizacja posług na rzecz zamku i starostwa

VI. Powinności stacyjne starostwa olsztyńskiego

VI.1. Stacje monarsze na terenie starostwa olsztyńskiego i ich organizacja

VI.2. Świadczenia stacyjne poddanych starostwa oraz ludności z osad klasztornych

VI.3. Wizyty monarchów w starostwie olsztyńskim

VII. Wybrańcy z terenu starostwa olsztyńskiego

VIII. Przekształcenia w organizacji administracyjnej starostwa

Zakończenie
Aneks
Summary
Wykaz tabel
Wykaz ilustracji
Bibliografia. Wykaz cytowanych źródeł i opracowań
Indeks osobowo-geograficzny


Kategoria: TOWARZYSTWO NAUKOWE SOCIETAS VISTULANA

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt